Poplatky a školné

Home / Poplatky a školné

Poplatky a školné

 
Poplatky a školné – polročne
Prípravné štúdium Základné štúdium Štúdium pre dospelých
Hudobný odbor 30 € 50 € 800 €
Výtvarný odbor 20 € 30 € 800€
Tanečný odbor 20 € 30 € 800€
Literárno dramatický odbor 20 € 30€ 800€

Obdobie úhrady príspevku – príspevok je možné uhradiť platbou:

za celý školský rok (september – jún),

za prvý polrok školského roka (september – január) a za druhý polrok školského roka (február – jún), alebo mesačne.

Spôsob platby príspevku:

zadaním príkazu v banke na určený účet školy : SK30 1100 0000 0029 4846 6090 alebo hotovostným vkladom do pokladne školy s využitím prideleného VS alebo uvedeným menom v poznámke platby

Termíny úhrady platieb príspevku:

celoročný príspevok sa uhrádza do 15. dňa  v mesiaci september,

polročný príspevok sa uhrádza do 15. dňa v mesiaci september a do 15. dňa v mesiaci január príslušného školského roka,

mesačný príspevok  sa uhrádza do 15. dňa v mesiaci, ktorý predchádza mesiacu za ktorý je realizovaná úhrada školného, s výnimkou septembra, kedy je povinnosť realizovať dve platby do 15. septembra.

Ďalšie ustanovenia :

Zriaďovateľ oprávňuje riaditeľa súkromnej základnej umeleckej školy Hiadeľ rozhodnúť o možnosti zníženia alebo odpustenia príspevku určeného v ods. 1 písmeno a) až c), ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad riaditeľovi školy o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.2) Zároveň je riaditeľ povinný informovať zriaďovateľa školy so stručným odôvodnením do 60 dní od vydania rozhodnutia o znížení alebo odpustení príspevku.

Zmena výšky príspevku je možná po dohode so zriaďovateľom vždy k začiatku aktuálneho šk. roka.

Ak žiak alebo zákonný zástupca žiaka neuhrádza príspevok podľa ods.2, môže riaditeľ školy rozhodnúť o jeho predčasnom ukončení štúdia na škole v zmysle § 50 ods. 1 písmeno b) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ak sa žiak bez vážnych dôvodov nezúčastňuje na vyučovaní, zaplatený príspevok sa nevracia.

Príspevok sa vráti, ak sa žiak nemohol z vážnych dôvodov (zdravotných) zúčastniť na vyučovaní dlhšie ako štyri týždne a plnoletý žiak/zákonný zástupca žiaka o to písomne požiada formou žiadosti o navrátenie príspevku.

Preplatok z úhrady príspevku sa plnoletému žiakovi/zákonnému zástupcovi navráti:

automaticky (bez žiadosti) na konci školského roku v mesiaci jún – júl príslušného školského roka,

v prípade prerušenia alebo ukončenia štúdia v škole, v ďalšom mesiaci ktorý nasleduje.

Vrátenie príspevku a preplatku v zmysle bodu 9) a 10) sa zrealizuje plnoletému žiakovi alebo zákonnému zástupcovi neplnoletého žiaka spôsobom:

prevodom z účtu školy na účet z ktorého prišla úhrada príspevku, prípadne ktorý určil plnoletý žiak/zákonný zástupca žiaka,

v odôvodnených prípadoch v hotovosti cez pokladňu školy.

Kontaktný formulár