Tanečný odbor

Home / Tanečný odbor
Tanečný odbor
Tanečný odbor
Tanečný odbor
Tanečný odbor

Tanec, to je hudba pretvorená do pohybu

Na tanečnom odbore získajú vaše deti správne držanie tela a rozvinie sa u nich pohybová pamäť. Vzdelávanie v tanečnom odbore rozdeľujeme do štyroch základných častí a to:

Prípravné štúdium, ktoré je určené žiakom predškolského veku, dĺžka štúdia je minimálne jeden rok, maximálne dva roky. Počas prípravného štúdia pedagóg pripravuje žiaka prostredníctvom obsahu vzdelávania v predmete hudobno-pohybová príprava na ďalšie štúdium. Cieľom vyučovacieho procesu v prípravnom štúdiu je zároveň overenie predpokladov pre ďalšie štúdium v tanečnom odbore.

Cieľom primárneho umeleckého vzdelávania v tanečnom odbore je všestranná základná tanečná výchova žiakov pre ďalšie štúdium v tanečných technikách klasického, ľudového a džezového tanca. Naši mladí a energickí učitelia sa zameriavajú hlavne na moderný tanec. Zároveň na konci štúdia u mimoriadne nadaných žiakov je možné pokračovať v štúdiu tanca na tanečných konzervatóriách.

Cieľom nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania je dôsledným metodickým postupom pripraviť absolventa I. stupňa základného štúdia buď na záujmovú umeleckú činnosť v súboroch moderného scénického a ľudového scénického tanca alebo na pokračovanie v štúdiu na II. stupni základného štúdia ZUŠ. Podmienkou úspešného absolutória I. stupňa je zvládnuť základy tanečných techník (klasický, ľudový a džezový tanec) a realizovať sa v tanečnej praxi na verejnom vystúpení.

Druhý stupeň tanečného vzdelávania prebieha na II. stupni základného štúdia, trvá tiež 4 roky. Po absolvovaní štúdia, v prípade mimoriadneho talentu žiaka a jeho individuálneho záujmu, je možné absolvovanie talentových prijímacích skúšok na vysoké školy umeleckého zamerania.