Hudobný odbor

Home / Hudobný odbor
Hudobný odbor
Hudobný odbor
Hudobný odbor

Rozvíjame hudobné schopnosti a rytmické cítenie

Ak má vaše dieťa chuť prejavovať sa hudobne, je to základný predpoklad pre úspech hry na akomkoľvek hudobnom nástroji. Naši pedagógovia mu pomôžu vycibriť zručnosť v hre, ale podporia aj jeho kreativitu a schopnosť tvoriť. Žiakom poskytujeme možnosť výučby spevu a hry na rôzne hudobné nástroje: klavír, klasická a elektrická gitara, zobcová flauta, hoboj, klarinet, saxofón, trúbka, husle, violončelo, kontrabas, basgitara. Okrem toho ponúkame aj výučbu hudobnej kompozície, základov dirigovania a jazzovej harmónie. Mimoriadne nadané a talentované deti majú možnosť zaradiť sa do rozšíreného vyučovania a môžu v budúcnosti pokračovať v štúdiu na strednej a vysokej škole umeleckého zamerania. Hudobný odbor našej školy je charakteristický prepojením individuálneho vyučovania (hra na nástroji, spev, kompozícia) a skupinových aktivít (predmety hudobná náuka, komorná hra, hra v orchestri, hra v kapele, komorný a zborový spev, hudobno-dramatické projekty a pod.). Komplexná výučba prepája praktické (interpretačné a tvorivé) zručnosti s rozvíjaním emocionálnych a racionálnych (duševných, mravných, etických, sociálnych, vedomostných, logických a kreatívnych) kompetencií žiaka. Hudba je významným prostriedkom harmonizácie osobnosti, rozvíja schopnosť empatie, vnímania, prežívania, tolerancie a spolupráce. Nevyhnutným predpokladom rozvoja hudobného talentu je paralelné rozvíjanie motorických zručností, hudobného cítenia a hudobného myslenia. Preto je potrebné postupné získavanie teoretických vedomostí v úzkom prepojení na živú hudobnú štruktúru.